บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
 
ก่อนกรอกข้อมูล เตรียมข้อมูลให้พร้อม และกรอกให้ครบทุกช่อง
เลขประชาชน เลขที่คู่มือสมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ สกุล
ศาสนา
เกิด วันที่ เดือน
พ.ศ.
หมู่เลือด 
น้ำหนัก   กก.ส่วนสูง   ซม.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขรหัสบ้าน บ้านเลขที่ ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทร.
จบ หรือกำลังศึกษาชั้น ป.6
โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
เลขประจำตัวนักเรียน
### คะแนน O-NET ป.6 ###คะแนนวิชาใดไม่มีให้ใส่ 0
ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
ข้อมูลผู้ปกครอง(พิมพ์คำนำหน้าชื่อ สกุล โดยระหว่างชื่อ ให้เว้นวรรค 2 เคาะ)
ชื่อบิดา หมายเลขประชาชน โทร.
ชื่อมารดา หมายเลขประชาชน โทร.
ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขประชาชน โทร.
การเข้าร่วมโครงการ EIS
ถ้าสอบไม่ได้ที่ ร.ร.กัลยาณีฯ. ขอเลือกโรงเรียนสำรอง คือ สำรองอันดับ1 
*****(จะมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนที่เลือกโดยไม่ต้องสอบ)*****สำรองอันดับ2 
เฉพาะนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ
ต้องการสมัครความสามารถพิเศษ ประเภท 

....
 

Last Update :: 10 มีนาคม 2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช