ก่อนกรอกข้อมูล เตรียมข้อมูลให้พร้อมและกรอกให้ครบทุกช่อง
เลขประชาชน เลขที่คู่มือสมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ สกุล
ศาสนา
เกิด วันที่ เดือน
พ.ศ.
หมู่เลือด 
น้ำหนัก   กก.ส่วนสูง   ซม.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขรหัสบ้าน บ้านเลขที่ ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทร.
จบ หรือกำลังศึกษาชั้น ม.3
โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
เลขประจำตัวนักเรียน
### คะแนน O-NET ม.3 ###คะแนนวิชาใดไม่มีให้ใส่ 0
ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
ข้อมูลผู้ปกครอง(พิมพ์คำนำหน้าชื่อ สกุล โดยระหว่างชื่อ ให้เว้นวรรค 2 เคาะ)
ชื่อบิดา หมายเลขประชาชน โทร.
ชื่อมารดา หมายเลขประชาชน โทร.
ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขประชาชน โทร.

แผนการเรียนที่เลือก อันดับ 1อันดับ 2
 วิทย์-คณิต  วิทย์-คณิต
 ศิลป์-คณิต  ศิลป์-คณิต
 ศิลป์-ไทยสังคม  ศิลป์-ไทยสังคม
 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น  ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 ศิลป์-ภาษาจีน  ศิลป์-ภาษาจีนLast Update :: 10 มีนาคม 2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช