พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา เลือกประเภท
การค้นหาสามารถ เลือกประเภทการค้นหา ตาม
 
ตรวจสอบข้อมูล
ถ้าถูกต้องแล้ว พิมพ์(print)ลงกระดาษ A4 นำมาในวันสมัคร
(ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้มีคำนำหน้าด้วย)